Onze doelen

De Liberale Vluchtelingenpartij (LVP) is een Nederlandse politieke vereniging met als doel een positieve, sociaal-politieke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

De partij streeft naar een samenleving waarin de rechten van vluchtelingenmigranten worden beschermd, de moeilijkheden van deze bevolkingsgroep worden erkend en worden vertegenwoordigd op nationaal en Europees politiek niveau.

Met andere woorden: een beter integratie- en inclusiviteitsbeleid zijn de ruggengraat die vluchtelingenmigranten nodig hebben om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun nieuwe thuisland.

Artikel 50: Maatschappij ontvangt en beschermt vreemdelingen – Nederlandse Grondwet

Paul Oviawe
Voorzitter
George Samani
Penningmeester
Freed Schmitter
Sr. Adviseur

Ons Motto: Echte deelname leidt tot echte voordelen. 

Ons initiatef


De Liberale Vluchtelingen Partij (LVP) is een initiatief van Paul M. Oviawe, een Nederlands –Nigeriaanse pedagoog, onderzoeker en sociaal hervormer, en is ontstaan uit onderzoek (Vluchteling-migranten ervaring in Nederland, 2021) van het International College of Commerce-ICC in Amsterdam, Nederland.

De vluchtelingencrisis houdt Nederland al decennia in zijn greep. Aangedreven door eindeloze politieke debatten en uitgebreide Nederlandse berichtgeving over de vluchtelingencrisis, is het tijd voor een hernieuwd onderzoek naar bestaand beleid om te achterhalen of dit beleid nog aansluit bij de inclusieve samenleving van vandaag.

Het huidige vluchtelingenbeleid heeft geleid tot een gevoel van uitsluiting van de vluchtelingen-migrantengemeenschappen en heeft het gevoel gewekt dat deze burgers geen macht of kansen hebben, of dat ze niet worden erkend in het sociaal-politieke systeem.
Waar dit beleid faalt, hebben we nieuw leiderschap en van frisse ideeën nodig om weer op het goede spoor te komen. ICC-rapport (Vluchtelingen-migranten ervaring in Nederland). Het onderzoek erkende de noodzaak van inbreng van de eerste generatie vluchtelingen-migranten in het debat over asiel, vluchtelingen, migratie en beleid.

Het huidige vluchtelingenbeleid heeft geleid tot een gevoel van uitsluiting van de vluchtelingen-migrantengemeenschappen en heeft het gevoel gewekt dat deze burgers geen macht of kansen hebben, of dat ze niet worden erkend in het sociaal-politieke systeem.

Waar dit beleid faalt, hebben we nieuw leiderschap en van frisse ideeën nodig om weer op het goede spoor te komen. ICC-rapport (Vluchtelingen-migranten ervaring in Nederland). Het onderzoek erkende de noodzaak van inbreng van de eerste generatie vluchtelingen-migranten in het debat over asiel, vluchtelingen, migratie en beleid.

De realiteit van het leven in een land als Nederland, met zijn politieke stabiliteit en economische welvaart, is dat de arme en wanhopige buitenlanders zullen blijven proberen hierheen te verhuizen, in de hoop op een beter leven. We kunnen discussiëren over de rechten en onrechtvaardigheden van dit raadsel, maar we moeten realistisch zijn en de situatie aanpakken.

Oviawe heeft een discussiegroep samengesteld om in meer detail te kijken naar de praktische implicaties van de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij werd duidelijk dat verschillende tijden om verschillende soorten strategieën vragen. De huidige Nederlandse politiek heeft behoefte aan inclusie, inclusief vluchtelingen.

In the final analysis, it is crucial that the Netherlands address the refugee crisis as a “new social order” that is interrelated to our communal existence.

Oviawe heeft een discussiegroep samengesteld om in meer detail te kijken naar de praktische implicaties van de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij werd duidelijk dat verschillende tijden om verschillende soorten strategieën vragen. De huidige Nederlandse politiek heeft behoefte aan inclusie, inclusief vluchtelingen.

Het is cruciaal dat Nederland de vluchtelingencrisis aanpakt als een ‘nieuwe sociale orde’ die verweven is met ons gemeenschappelijke bestaan. Deze ideologie is nu uitgegroeid tot de vorming van een juridische unie die wordt aangedreven door gevestigde Nederlandse vluchtelingen, waarbij sympathisanten en supporters zich aansluiten.


Historische gegevens van vluchtelingen

Vandaag bedroeg de bevolking in Nederland bijna 18, miljoen, met 23 procent van de bevolking met een migratieachtergrond. Nederland wordt door vluchtelingen in Europa doorgaans als een bestemmingsland beschouwd, waardoor de Nederlandse bevolkingsgroei in het afgelopen decennium grotendeels is gevoed door immigratie.

Vluchtelingen zijn mensen die zijn erkend als vluchteling op grond van het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen. De onderstaande gegevens vertegenwoordigen personen die zijn erkend als vluchteling in overeenstemming met het UNHCR-statuut, mensen die een vluchtelingenstatus hebben gekregen en mensen die tijdelijke bescherming hebben geboden.

Aan de andere kant zijn asielzoekers personen die een asiel- of vluchtelingenstatus hebben aangevraagd en die nog geen beslissing hebben ontvangen of die als asielzoeker zijn geregistreerd. Ze zijn uitgesloten.


Ons Grondwet


De preambule van onze grondwet


De Liberale Vluchtelingen Partij LVP is opgericht om een eerlijke, inclusieve, diverse en open samenleving op te bouwen en te waarborgen, waar vluchtelingen-migranten in harmonie met de samenleving als geheel kunnen leven.Wij streven naar een evenwicht tussen de fundamentele waarden van vrijheid, zorg en gemeenschap, waarin niemand benadeeld zal worden door armoede, onwetendheid of non/conformiteit. 
Wij komen op voor de vrijheid, de waardigheid en het welzijn van individuen, wij erkennen en respecteren hun recht op gewetensvrijheid, tolerantie en hun recht om talenten ten volle te ontvouwen. Wij streven naar machtsspreiding, moedigen verscheidenheid aan en willen in vrede samenleven, waarbij verschillende culturen zich vrij kunnen ontplooien. Wij geloven dat het de rol van de staat is om het alle burgers mogelijk te maken deze idealen te verwezenlijken, ten volle bij te dragen aan hun gemeenschap en deel te nemen aan de besluiten die hun leven beïnvloeden. 

Verkiezings-Standpunten


Ons plan: een betere TOEKOMST VOOR VLUCHTELINGEN-MIGRANTEN …Onderwijs en banen…

Voorwoord van ons MANIFEST


In de afgelopen twintig jaar heeft Nederland vluchtelingen van over de hele wereld een tweede kans
op een thuis geboden. Statistieken tonen aan dat 1,8 miljoen vluchtelingen een verblijf in Nederland
hebben gekregen, wat inmiddels meer dan 10% van de Nederlandse bevolking is.
In 2021 concludeerde de Nederlandse Ombudsman dat het beleid en de praktijken voor de
integratie van Nederlandse vluchtelingen niet hun vruchten hebben afgeworpen.


De Liberale VluchtelingenPartij de enige partij met een duidelijk plan voor hoe de toekomst voor
vluchtelingen-migranten kan worden verbeterd.

Wij zijn de Stem van en voor Vluchtelingen-Migranten
De eerste stap is simpel: LVP pleit voor twee nieuwe wetsvoorstellen:
i. Creatie van een nieuwe functie: ‘Secretaris Vluchtelingen-migranten Relaties’ en
ii. Oprichting van een bijzonder project: ‘echte vluchteling’ nationale empowermentprogramma’s


Using competence consultations and reflections from real Refugee direct; Both bills will work with
“real lives, real solutions and real confidence support’ programmes for refugee-migrants for life.
Met behulp van competentieconsultaties en reflecties van echte vluchtelingen direct zal worden
gewerkt met levenslange programma’s voor vluchtelingenmigranten over: “echte levens, echte
oplossingen en ondersteuning van echt vertrouwen”.


De Nederlandse politiek van het laatste decennium was in de handen van de VVD van premier Rutte,
waarbij nieuw-rechts liberalisme grotendeels de belangen van het Nederlandse kapitaal en
bedrijfsleven heeft behartigd. Debatteren over burgerlijke vrijheden en rechten, vooral vrijheden en
rechten van de onderste klasse waaronder vluchtelingen-migranten, is geen hoofdzaak geweest.
Als zodanig beweren we schaamteloos dat de LVP de enige partij is met een radicaal en
geloofwaardig plan om het immigratie- en integratiebeleid en iprocessen zo snel mogelijk aan te
pakken. Het oude inburgeringsstelsel kreeg in 2018 al het label “falend” toen de nationale
ombudsman en anderen zeiden dat de overheid het vluchtelingen-migranten (inburgeraars) moeilijk
maakte hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden.


We begrijpen wat verkeerd integratiebeleid en verkeerde processen kunnen veroorzaken. Zo
worstelen migranten onder andere met taal, schulden, geestelijke gezondheidsproblemen en
hebben zij voortdurend sociale bijstand nodig. Ten slotte is er nog een groter probleem van het
onwerkbaar beleid voor de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers.
LVP is van plan om samen met de huidige relevante partijen te werken aan een tienjarig
noodprogramma om immigratie en integratie te laten werken in Nederland. Een programma dat
miljoenen belastingbetalers geld zal besparen en ook onze natie een behoorlijk economisch
voordeel zal opleveren.


Een recent onderzoek onder EU-landen concludeert dat Nederland het op één na slechtste land van
Europa is als het gaat om werkloosheid van mensen met een niet-westerse achtergrond. Volgens de
Wet Gelijke Behandeling en de arbeidswetgeving is discriminatie echter nadrukkelijk verboden.
Toch is discriminatie helaas nog steeds openlijk aanwezig op de Nederlandse arbeidsmarkt en
burgerlijke staat, ras, persoonlijke overtuigingen en kleur worden gezien als de voornaamste
redenen (NBBU 2019). LVP zal problemen met baanzekerheid aanpakken voor alle migranten die
pleiten voor regelingen met betrekking tot gelijke werkgelegenheidskansen.

LVP streeft ernaar samen te werken met de huidige politieke partijen om een zorgzame en inclusieve
samenleving te creëren, waar iedereen ongeacht: ras, huidskleur of geloofsovertuiging, een veilig,
gelukkig en bevredigend leven kan leiden.

VerkiezingsStandpunten


VOOR HET ‘ECHTE VLUHCTELINGEN’ PROJECT

Pleiten voor een nieuw wetsvoorstel om de vluchtelingen-migrantenproblematiek aan te pakken met echte oplossingen en programma’s ter ondersteuning van het vertrouwen in het leven.
Programma’s die de beste start bieden om een eerlijker thuis op te bouwen, door hen de
vaardigheden te bieden die nodig zijn om hun eigen quotum bij te dragen aan de samenleving en economie.

VOOR BAANZEKERHEID VOOR MIGRANTEN

Bouwen aan een eerlijkere economie (gelijke arbeidskansen) door discriminatie op de arbeidsmarkt uit te bannen en tegelijkertijd de diversiteit op de werkplek voor migranten te verbeteren.
Werknemers moeten het recht hebben om te werken en vooruit te komen op basis van verdiensten en bekwaamheid en niet op basis van kleur of ras.

VOOR HET SUCCESS VAN INTEGRATIE IN NEDERLAND

Bekijken van het huidige integratiebeleid en de huidige praktijken om vast te stellen wat beter werkt voor de samenleving en de economie. Daarnaast nieuwe en constructieve veranderingen voorstellen die door het parlement kunnen worden besproken en eventueel aangenomen. Veranderingen die onze integratiepraktijken positief zouden veranderen.

VOOR HET BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

Samenwerken aan een zorgzame en inclusieve samenleving door nieuwe kaders te introduceren om armoede en sociale uitsluiting aan te pakken. Kaders van betrokkenheid bij culturele en raciale
diversiteit en seksuele geaardheid in de samenleving.


Beleidsdocumenten


Het beleid van de Liberale Vluchtelingen Partij wordt opgesteld door onze beleidscommissie in overleg met Universiteit (multi-disciplinaire) students. De studenten beoordelen het huidige Nederlandse beleid en doen suggesties voor mogelijke interventieroutes door de LVP.

Deze beleidsnota’s zullen het onderwerp zijn van onze debatten op de nationale conventie en een routekaart voor de planning van het LVP Standpunten

  1. Levenslang leren in voedsel, vezels en het milieu | Voorstellen voor landbouw en natuurlijke omgeving Onderwijs voor massale werkgelegenheid van vluchtelingen in Nederland (Academic Consultancy Training – ACT; Wageningen University & Research-WUR)
  2. Maak integratie van vluchtelingen-migranten werk voor Nederland | Voorstellen over hervestigingsprogramma’s voor vluchtelingenmigranten in Nederland.
  3. Het ‘ECHT VLUCHTELINGEN PROJECT’ | Voorstellen over empowerment van vluchtelingen-migranten

CLICK TO DOWNLOAD DE PERSBERICHT

Recommend Liberal Refugee Party!